Rubrika ‘Otázky na Evropskou komisi’ .

06
Bře
Odmítnutí registrace tzv. europetice
 • Kateřina Konečná
 • 109 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Ve čtvrtek 10.9.2014 Komise bezprecedentně odmítla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu, která žádá zastavení poloutajeného vyjednávání a podpisu dvou mezinárodních smluv o obchodu a ochraně investic. Jedná se o Transatlantickou obchodní a investiční úmluvu (TTIP) a Kanadsko-evropskou obchodní úmluvu (CETA). Odůvodnění kroku Komise se zdá velmi slabé a nepřesvědčivé, kdy pouze tvrdí, že toto je mimo její působnost. Podle dostupných právních analýz však byla formulace petičního požadavku právně zcela v pořádku. Evropská občanská iniciativa je nástroj, který má sloužit ke zvýšení zapojení evropské veřejnosti do rozhodování a přiblížit tak EU…

06
Úno
Rozpočet Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
 • Kateřina Konečná
 • 152 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Má otázka: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytuje nezávislé vědecké poradenství a technickou podporu EU a jejím členským státům v souvislosti s hrozbami, které pro lidské zdraví představují infekční onemocnění. Středisko ECDC v současnosti hraje klíčovou úlohu při podpoře reakce EU na epidemii eboly, což ukazuje na jeho zvyšující se význam. Vzhledem k tomu, že Parlament pro středisko ECDC nedávno jmenoval kontaktní osobu, mě velmi překvapilo, že Komise navrhuje snižovat postupně do roku 2018 plán pracovních míst tohoto střediska o 10 % ročně. 1. Vzhledem k tomu,…

30
Led
Účel Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
 • Kateřina Konečná
 • 134 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Otázka: Dne 5. listopadu uskutečnil parlamentní Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) výměnu názorů se Světovou zdravotnickou organizací za přítomnosti Komise, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Většina členů výboru ENVI se shodla s Komisí, že klíčovou prioritou je boj proti ebole v západní Africe. Souhlasí Komise v této souvislosti s tím, aby byl do západní Afriky vyslán velký počet odborníků střediska ECDC na podporu mezinárodní reakce? Z EU i ze třetích zemí se ozývají časté…

29
Led
DG Regio zastavilo financování velkých dopravních staveb v ČR, proč?
 • Kateřina Konečná
 • 132 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Má otázka: Dopisem ze dne 20. 10. 2014 hrozilo DG Regio zastavením financování staveb v ČR spolufinancovaných z fondů EU, a to z důvodu, že v současnosti prováděná novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), přijatá na základě řízení o porušení Smlouvy z dubna 2013, neobsahuje možnost znovuposuzování již jednou schválených staveb. V současnosti DG Regio již zastavilo Ministerstvu dopravy ČR financování u 9 staveb. Mohlo by DG Regio vysvětlit svůj současný postup, když novela zákona o EIA je dle názoru ČR zcela v souladu se svojí mateřskou směrnicí 2011/92…

07
Led
Revize rámcové směrnice o odpadech
 • Kateřina Konečná
 • 268 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Má otázka: Evropský parlament je potěšen iniciativou Evropské komise, která směřuje v rámci revize rámcové směrnice o odpadech k eliminaci odpadu z potravin. Jak však upozornil ve svém stanovisku z 20. března 2013 Evropský hospodářský a sociální výbor, problematika potravinových ztrát a plýtvání potravinami musí být zkoumána komplexně, od fáze výroby do fáze spotřeby, včetně mezičlánků, tj. zpracování a distribuce, a v neposlední řadě i stravování mimo domov. Uvědomuje si Komise, že výrobce nemůže nést trvalou odpovědnost za výrobek, a to ani v okamžiku, kdy jej spotřebitel přestal používat? Uvědomuje si Komise, že…

06
Led
Revize směrnice o obalech
 • Kateřina Konečná
 • 215 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Otázka: Evropský parlament přikládá revizi směrnice o obalech značný význam. Cílem revize má být mj. také harmonizace a úplné sjednocení implementace v jednotlivých státech EU tak, aby docházelo k jednotnému vykazování dat včetně vypracování samotné metodiky pro harmonizaci výpočtu. Klíčové jsou spolehlivé a porovnatelné číselné údaje. Je nezbytné si jako prioritu stanovit zavedení kvalitní definice potravinového odpadu a společné metodiky pro číselné vyjádření potravinových ztrát a plýtvání. Chystá se Komise navrhnout jednotnou metodiku pro číselné vyjádření potravinových ztrát tak, aby byla známa dostatečně dopředu, a členské státy se…

08
Pro
Eliminace odpadu z potravin
 • Kateřina Konečná
 • 130 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Otázka: Ve světě, kde velké množství lidí trpí hlady a zdroje jsou omezené, je EP potěšen iniciativou Evropské komise ohledně prevence a omezování ztrát a plýtvání potravinami, která směřuje v rámci revize rámcové směrnice o odpadech k eliminaci odpadu z potravin. Jak však upozornil ve svém stanovisku z 20. března 2013 EHSV, problematika potravinových ztrát a plýtvání potravinami musí být zkoumána komplexně, od fáze výroby do fáze spotřeby, včetně mezičlánků, tj. zpracování a distribuce, a v neposlední řadě i stravování mimo domov. EHSV v této souvislosti také upozorňuje na nevhodnost zařazení nepoživatelných zbytků zemědělských…

30
Zář
Implementace závaznosti závěrů procesů EIA
 • Kateřina Konečná
 • 118 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Otázka: 1) Po České republice je ze strany pracovníků DG ENVI požadováno, aby byla do české legislativy zanesena závaznost závěrů procesu EIA. Požadavek přitom nemá oporu ve směrnici EP a Rady 2011/92/EU. Jak vysvětlíte postup úředníků DG ENVI, při kterém jsou vynucovány legislativní změny nad rámec směrnice 2011/92/EU?  2) Česká republika je prostřednictvím pracovníků DG ENVI nucena zavést do české legislativy povinné ověření souladu záměru, který prošel procesem EIA, se záměrem posuzovaným v následných povolovacích řízeních (tzv. „coherence stamp“). Tento požadavek, který nemá oporu…