Page title

30
Čer
Dohra se »Stop TTIP«
Dohra se »Stop TTIP«
  • Kateřina Konečná
  • 554 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

V červenci 2014 požádal výbor občanů Komisi, aby zaregistrovala navrhovanou evropskou občanskou iniciativu nazvanou Stop TTIP. Mechanizmus evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva, a přestože byl málo propagován, dávaly se do něj velké naděje. V době krize, úpadku víry v evropský projekt a všeobecné nedůvěry v politiku jako takovou se evropští představitelé dohodli, že sjednotí evropskou veřejnost pomocí občanské společnosti. Ovšem víme, jak takovéto sliby bohužel dopadají…

 

Evropská občanská iniciativa Stop TTIP žádala zastavení projednávání obchodních dohod TTIP a CETA, protože návrhy těchto dohod obsahují několik kritických bodů (například postupy pro řešení sporů mezi investory a státy či ustanovení o spolupráci v oblasti regulace, která ohrožují demokracii a právní stát), zabránění tomu, aby netransparentní jednání vyústila v oslabení norem v oblasti ochrany práce, sociálního zabezpečení, ochrany životního prostředí, ochrany soukromí a ochrany spotřebitele a tomu, aby došlo k deregulaci veřejných služeb (např. zásobování vodou) a kultury, a podpoření »odlišné obchodní a investiční politiky v Evropské unii«. Není tedy asi divu, že Komise, která byla vyjednáváními pověřena, rozhodně nadšena nebyla.

Rozhodnutím ze dne 10. září 2014 Komise odmítla tuto navrhovanou iniciativu zaregistrovat. Podle Komise tato navrhovaná iniciativa nespadá do rámce jejích pravomocí. Komisi šlo primárně o to, že v rámci pravidel o fungování evropských občanských iniciativ je možné legislativu pouze navrhovat a nikoliv se proti určitému postupu či zákonu vymezovat.

Výbor občanů však následně podal k Tribunálu Evropské unie žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí Komise. Rozsudkem z 10. 5. t. r. Tribunál vyhovuje žalobě a ruší rozhodnutí Komise. Tribunál se totiž neztotožnil s tvrzením Komise, že rozhodnutí, kterým jí má být odňato zmocnění k zahájení jednání za účelem uzavření TTIP, nemůže být předmětem evropské občanské iniciativy.

Tribunál v této souvislosti poznamenává mj., že zásada demokracie, která patří mezi základní hodnoty, na nichž je Unie založena, a cíl konkrétně sledovaný evropskými občanskými iniciativami (a sice zvyšování demokratického fungování Unie tím, že každému občanovi dávají obecné právo se podílet na demokratickém životě) vyžadují takový výklad pojmu »právní akt«, který zahrnuje takové právní akty, jako je rozhodnutí zahájit jednání za účelem uzavření mezinárodní dohody (jako TTIP či CETA), jejímž cílem bezesporu je změnit unijní právní řád. Cílem, který evropská občanská iniciativa sleduje, je totiž umožnit občanům Unie podílet se ve větší míře na demokratickém životě Unie a vyvolat demokratickou diskusi, aniž jsou nuceni vyčkat přijetí právního aktu, o jehož změnu nebo upuštění od něj v konečném důsledku usilují.

Nehodlám zakrývat, že jsem byla z rozhodnutí Tribunálu EU velmi potěšena. Se Stop TTIP jsem úzce spolupracovala a byla jsem velmi ráda, že mnoho z těch za rok nashromážděných 3 284 289 podpisů pocházelo z České republiky. Nemohla jsem se navíc ubránit mírnému úšklebku, když Komisi musí být vysvětlovány základy práva a demokracie, i když je to především smutné. Spolu s dalšími kolegy z GUE/NGL teď žádáme po Komisi vysvětlení, proč tedy iniciativu zamítla a co chce udělat pro to, aby se tato situace již nikdy neopakovala. Komise si totiž musí uvědomit, že vůle občanů není něčím, co by se mělo ignorovat, a když už konečně mají nástroj, kterým mohou dění v EU ovlivňovat i mimo volby, měl by být plně naplňován a nikoliv zcela ignorován.

Na závěr bych chtěla pouze připomenout, že smlouvou CETA (matkou TTIP) se teď bude zabývat i česká poslanecká sněmovna a boj o spravedlivé mezinárodní dohody se tak přesouvá do národních států. V atmosféře blížících se voleb upřímně doufám, že toto tak důležité téma nebude opomíjeno a bude rezonovat českým veřejným prostorem. Stále totiž platí, že můžeme těmito dohodami ztratit mnohem více, než si myslíme!

Text byl vytvořen pro Halonoviny rubriku „Evropa zleva“

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.