Page title

04
Dub
Historicky první zpráva o palmovém oleji byla přijata
Historicky první zpráva o palmovém oleji byla přijata
  • Kateřina Konečná
  • 249 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Po intenzivním ročním úsilí se dnes na plenárním zasedání ve Štrasburku podařilo schválit mojí zprávu o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů. Z přítomných 686 europoslanců pro zprávu hlasovalo 640, proti 18 a 28 se zdrželo. Jedná se o první zprávu, kterou Evropský parlament k tomuto tématu vypracoval a jsem velmi ráda, že jsem mohla být její zpravodajkou. Jsem přesvědčena, že Evropská unie, jakožto organizace silně podporující klimatickou dohodu z Paříže a cíle udržitelného rozvoje OSN, musí v této věci konat. Proto si moje zpráva klade za cíl zamezit odlesňování; zabezpečit, že palmový olej dovážený do EU je pěstován a zpracováván způsoby trvale udržitelnými; tlačit na co ekologicky nejambicióznější certifikační schémata; bojovat s porušováním lidských práv na plantážích a s pošlapáváním lidských práv původních komunit; vyjádřit se rovněž k nelogičnosti toho, že v biopalivech první generace máme palmový olej, který způsobuje požáry zaplavující naše ovzduší značným množstvím CO2. Zpráva měla podporu všech politických frakcí, neziskových organizací, ale i organizací působící v potravinářském průmyslu. Všechny tyto organizace zprávu hodnotily jako vyváženou a konstruktivní.

Schválená zpráva mimo jiné vyzývá EU, aby zavedla minimální kritéria udržitelnosti pro palmový olej a výrobky obsahující tento olej, které jsou dováženy do EU, a zaručila tím, že palmový olej v EU:
– není přímou nebo nepřímou příčinou poškozování ekosystémů, jako je např. odlesňování původních a druhotných lesů nebo ničení či znehodnocování rašelinišť nebo jiných ekologicky cenných lokalit, a nezpůsobuje ztrátu biologické rozmanitosti, především všech ohrožených druhů zvířat a rostlin, –   není příčinou změn postupů při obhospodařování půdy, které mají negativní dopad na životní prostředí,
–   není příčinou vzniku ekonomických, sociálních a ekologických problémů a konfliktů, konkrétně mj. dětské práce, nucené práce, nezákonného záboru půdy nebo vyhánění domorodých nebo místních komunit,
–   plně respektuje základní lidská a sociální práva a je plně v souladu s adekvátními sociálními a pracovními normami, které mají zaručit bezpečnost a dobré životní podmínky pracovníků,
–  umožňuje začlenění malopěstitelů palmového oleje do systému certifikace a zajišťuje jejich spravedlivý podíl na zisku,
– je pěstován na plantážích, které jsou obhospodařovány za použití moderních agroekologických metod, jejichž cílem je stimulovat přechod na udržitelné zemědělské postupy, a minimalizovat tak negativní ekologické a sociální škody.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.