Page title

Přenosné nemoci stále značně postihují evropské občany. V Evropě nejrychleji na světě narůstá epidemie onemocnění HIV/AIDS, nachází se zde čtvrtina všech případů multirezistentní tuberkulózy na světě a rozsáhlá epidemie hepatitidy typu C mezi uživateli injekčně aplikovaných drog. Tyto přeshraniční zdravotní hrozby, které nejsou nijak omezeny, zvláště převládají ve východní Evropě a sousedních zemích, ale vyskytují se také stále častěji v městském prostředí v západní Evropě.

Jaká politická opatření bude Komise přijímat s cílem předcházet šíření přenosných nemocí v EU, ale také v širším evropském regionu?

Odpověď komisaře Andriukaitise jménem Komise

Komise zřídila síť epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí na úrovni Unie již v roce 1999 v rámci rozhodnutí 2119/98/ES. V zájmu dalšího zlepšení koordinované reakce na takovéto hrozby přijaly Rada a Parlament rozhodnutí 1082/2013(1) o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách.

Uvedené rozhodnutí stanoví za účelem koordinace a doplnění vnitrostátních politik postupy pro dozor a sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasné varování před nimi a boj proti nim, včetně plánování připravenosti a reakce.

Členské státy jsou na ohniska infekčních nemocí upozorňovány prostřednictvím hlášení do systému včasného varování a reakce EU (EWSR). Pokud se to vyžaduje, poskytují Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a jiné příslušné agentury Unie členským státům podporu formou posouzení rizik. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí dále provádí rutinní dozor podle rozhodnutí 1082/2013 a sleduje, kromě jiných nemocí, výskyt HIV, tuberkulózy a virové hepatitidy.

Komise tyto nemoci považuje za významné hrozby související se společnými sociálními a hospodářskými faktory. V roce 2014 Komise prodloužila platnost akčního plánu EU pro boj proti HIV(2) do roku 2016, aby zajistila kontinuitu činnosti EU související s HIV/AIDS a s obvyklými souběžnými infekcemi, jako jsou tuberkulóza a virová hepatitida, a to nad časový rámec sdělení Komise nazvaného „Boj proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích, 2009‐2013“(3).

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES. Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1‐15.
(2) SWD (2014) 106 final.
(3) KOM(2009) 569 v konečném znění.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.