Page title

24
Čvc
Porušování soukromí na Facebooku
Porušování soukromí na Facebooku
  • Kateřina Konečná
  • 288 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Podle nedávné zprávy evropského regulačního orgánu vypracované univerzitou v Lovani a uveřejněné v únoru letošního roku porušuje americká společnost Facebook evropské normy týkající se ochrany osobních údajů. Ze zprávy vyplývá, že politiky týkající se propagace třetích stran na sociální síti a informací, které je možné získat z profilů uživatelů, nerespektují platné právní požadavky, ani nenabízejí dostatečné kontrolní mechanismy, jež by zabránily tomu, aby byly obsahy vytvořené uživateli Facebooku využívány pro komerční účely.

Zpráva rovněž uvádí, že Facebook „nedovoleným“ způsobem získává informace z mobilních zařízení svých uživatelů, například ohledně jejich polohy, aniž by je žádal o povolení podle platných zákonů.

Domnívá se Komise vzhledem k této situaci, že by tímto Facebook mohl porušovat směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů?

Odpověď komisařky Jourové jménem Komise

Podle směrnice 95/46/ES(1) mohou být osobní údaje zpracovávány, pouze pokud k tomu subjekt údajů nezpochybnitelně udělil souhlas nebo pokud platí některý z dalších specifických oprávněných důvodů stanovených v článku 7. Existují ještě další požadavky, např. že osobám, jejichž údaje jsou získávány, musí být poskytnuty informace mimo jiné o účelu zpracování osobních údajů(2). Směrnici 95/46/ES doplňuje směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) ve znění změn z roku 2009(3), která se konkrétně týká ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací. Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích v čl. 5 odst. 3 stanoví, že k ukládání informací na elektronickém zařízení uživatele nebo přístupu k nim musí dát uživatel předem souhlas, neplatí-li ovšem jedna ze dvou stanovených výjimek. Soukromé společnosti zpracovávající osobní údaje, včetně Facebooku, jsou povinny tyto právní povinnosti dodržovat. 

Pokud jde o činnosti týkající se zpracování údajů v Evropské unii, jsou vnitrostátní úřady pro ochranu osobních údajů v členských státech zmocněny vyšetřovat a konat podle směrnice 95/46/ES a směrnice 2002/58/ES ve věci stížností na porušení právních povinností provedených do vnitrostátního práva, aniž jsou dotčeny opravné prostředky u vnitrostátních soudů a pravomoci Evropské komise jakožto strážkyně Smluv.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Články 10 a 11 tamtéž.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.